powrót do programuback to agendaZurück zum Programm
WYKŁADOWCY
LECTURERS
NOTE BIO

 MAREK GEHRKE

MAREK GEHRKE – Polska • Poland • Polen

Dr hab. Marek Gehrke, prof. nadzw. UP w Poznaniu, jest pracownikiem Instytutu Weterynarii na Wydziale Medycyny Weterynaryjnej i Nauk o Zwierzętach. W latach 1985-2008 pracując w Zakładzie Badania Chorób Niedoborowych Państwowego Instytutu Weterynaryjnego w Puławach uzyskał stopień doktora i doktora habilitowanego. Zajmował się występowaniem, rozpoznawaniem oraz leczeniem i profilaktyką chorób niedoborowych, a szczególnie diagnostyką niedoborów manganu i jego wpływem na metabolizm oraz znaczeniem amoniaku i mocznika w zaburzeniach płodności u krów. Zajmował się także oceną skuteczności nieorganicznych i organicznych związków mineralnych w profilaktyce i leczeniu chorób niedoborowych. Od 1997 roku jest specjalistą z zakresu chorób przeżuwaczy.

Ważny etap w pracy stanowiła realizacja projektów badawczych realizowanych w Pracowni Biotechniki Rozrodu Zwierząt zmierzających do wyjaśnienia przyczyn niepłodności i niskiej skuteczności embriotransferu u jałowic oraz badania nad występowaniem wad cytogenetycznych i mutacji recesywnych w genomie bydła. Współpracując z Zakładem Fizjopatologii Rozrodu i Gruczołu Mlekowego uczestniczył w badaniach nad skutecznością nieswoistych metod profilaktyki mastitis i metritis u krów oraz skutecznością nieswoistych metod terapii skojarzonych z antybiotykoterapią tych chorób. Dorobek naukowy dr. hab. Marka Gehrke stanowi ponad 100 publikacji będących w większości pracami oryginalnymi.

 

Dr Marek Gehrke, professor of Poznan University of Life Sciences, works in Veterinary Institute of Faculty of Veterinary Medicine and Animal Science. In years 1985-2008 he was working in Department of Deficiency Diseases Investigation of National Veterinary Research Institute in Pulawy when he obtained his PhD and associated professor degrees. His scientific interest was focused on occurrence, diagnostics, treatment and prevention of deficiency diseases, especially manganese deficiency and its influence on metabolism as well as the role of ammonia and urea in fertility disorders in cows. He was also assessing the effectiveness of inorganic and organic mineral supplement in prevention and treatment of deficiency diseases. In 1997 he obtained the title of specialist in ruminant diseases.

Important point of his scientific career was investigation of the causes of infertility and low effectiveness of embryo transfer in heifers as well as studies on the occurrence of cytogenetic defects and recessive mutation in cattle genome which he conducted in Laboratory of Animal Reproduction Biotechnology. He also participated in studies conducted in Department of Reproduction and Mammary Gland Pathophysiology on effectiveness of non-specific methods of mastitis and metritis prevention in cows as well as the effectiveness of non-specific therapies used in combination with antibiotics for the treatment of these diseases. Dr Marek Gehrke published more than 100 papers, majority of which are original peer-reviewed ones.

Aside from his scientific research dr Marek Gherke was also cooperating with the Department of Reproduction and Animal Health Care on Faculty of Biology and Animal Breeding at UTP University of Science and Technology in Bydgoszcz involving lectures and research focused on hormonal regulation of reproduction and the use of hormone therapy in infertility treatment.

****************************************************************************************

Praktyczne aspekty profilaktyki hipokalcemii w okresie okołoporodowym u krów

Profilaktyka zaburzeń metabolizmu w okresie okołoporodowym i poporodowym wymaga działań profilaktycznych już w okresie zasuszenia. Kliniczna forma zaburzeń metabolizmu wapnia znana, jako porażenie poporodowe, a także postać podkliniczna hipokalcemii sprzyjają chorobom układu rozrodczego, gruczołu mlekowego i przewodu pokarmowego. Poporodowa atonia macicy, obniżone pobieranie paszy w okresie okołoporodowym, zespół nadmiernej mobilizacji tłuszczu, ketoza, przemieszczenia trawieńca i podatność na mastitis w następstwie „niedozwarcia” mięśnia zwieracza kanału strzykowego, to niektóre z przyczyn dużego ryzyka brakowania krów z okołoporodowymi zaburzeniami metabolizmu wapnia.

 

Practical aspects of prevention of hypocalcemia of the periparturient cow

The prophylaxis of metabolic disorders in periparturient and fresh cow requires introduction of selected preventive measures already in dry period. The clinical picture of calcium metabolism disorders, commonly known as milk fever, as well as subclinical form of hypokalcemia favours many disorders of reproductive system, alimentary tract and mammary gland. Postpartum uterus atony, decrease in dry matter intake, fatty liver syndrome, ketosis, abomasum displacement and increased susceptibility to mastitis due to incomplete contraction of teat canal sphincter are the most important reason of high risk of culling of cows with periparturient disorders of calcium metabolism.