powrót do programuback to agendaZurück zum Programm
WYKŁADOWCY
LECTURERS
NOTE BIO

DOMINIEK MAES

DOMINIEK MAES – Belgia Belgium Belgien

Prof. Maes jest profesorem zwyczajnym i szefem Unit Porcine Health Management w Faculty of Veterinary Medicine of Ghent University w Belgii. Odpowiedzialny jest za różnego rodzaju kursy z medycyny trzody chlewnej i hodowli zwierząt, w tym klinicznego nauczania studentów podczas zajęć praktycznych na fermie. Jego główne obszary badawcze obejmują choroby układu oddechowego, ze szczególnym naciskiem na Mycoplasma hyopneumoniae, produkcja loch i reprodukcja, salmonella u świń oraz antybiotykoterapia i oporność. Obecnie jego zespół naukowy składa się z 12 doktorantów. Ma ponad 220 artykułów naukowych opublikowanych w międzynarodowych czasopismach specjalistycznych i ponad 430 krajowych i międzynarodowych prezentacji konferencyjnych. Obecnie jest prezesem belgijskiego oddziału IPVS, członkiem zarządu i byłym prezesem European College of Porcine Health Management,  wiceprezesem European Board of Veterinary Specialisation, dyrektorem Institute for Continuing Professional Development of the Faculty of Veterinary Medicine w Ghent University i redaktorem czasopisma naukowego Livestock Science.


Prof. Maes is full-professor and head of the Unit Porcine Health Management at the Faculty of Veterinary Medicine of Ghent University Belgium. He is responsible for various courses on pig medicine and animal production, including clinical teaching of students during herd visits. His main research areas include respiratory diseases, with emphasis on Mycoplasma hyopneumoniae, sow reproduction and production, Salmonella in pigs and antimicrobial use and resistance. His research unit currently comprises 12 PhD students. He has more than 220 publications in international peer-reviewed journals, and more than 430 presentations during national and international conferences. He is currently president of IPVS Belgian branch, Board member and past-president of the European College of Porcine Health Management, Vice-President of the European Board of Veterinary Specialisation, Director of the Institute for Continuing Professional Development of the Faculty of Veterinary Medicine at Ghent University, and section Editor of the scientific journal Livestock Science.


Prof. Maes ist ein ordentlicher Professor und Leiter der Abteilung für Schweinegesundheitsmanagement auf der Fakultät für Tiermedizin der Universität Gent in Belgien. Er ist verantwortlich für verschiedene Fortbildungsveranstaltungen über Schweinemedizin und Tierproduktion, einschließlich des klinischen Unterrichts von Studenten während Herdenbesuchen. Die Hauptfelder seiner Forschung sind die Erkrankungen der Atemwege, mit dem Schwerpunkt die Mycoplasma hyopneumoniae-Infektionen, die Sauenproduktivität  und -fortpflanzung, Salmonella bei Schweinen, Anwendung und Resistenzen von antibakteriellen Medikamenten. Seine Forschungseinheit besteht zur Zeit aus 12 PhD Studenten. Er hat mehr als 220 Publikationen in internationalen Fachzeitschriften und über 430 Präsentationen auf In- und Ausländischen Konferenzen. Er ist der amtierende Präsident der Belgischen Abteilung von IPVS, Vorstandsmitglied und ehemaliger Vorsitzender des Europäischen Colleges für Schweinegesundheitsmanagement, Vize-Präsident der Europäischen Gesellschaft für Tierärztliche Spezialisation, Direktor des Instituts für Berufliche Weiterbildung der tierärztlichen Fakultät der Uni Gent und Sektionsredakteur für das Wissenschaftsjournal Livestock Science.

****************************************************************************************

A critical reflection on intensive pig production regarding health and biosecurity

Intensive pig production systems are needed to cover the increasing demand for pork worldwide. Apart from the benefits of these systems, it is also important to consider the weaknesses and/or potential risks. Prof. Maes will make a critical reflection on intensive pig production, with emphasis on animal health, welfare and performance. Animals in intensive production systems are continuously in a fragile balance. Optimal management, biosecurity and nutrition are needed to maintain optimal health and production targets. Vaccination and medication may be needed as additional control measures against diseases. The rule of thumb is that generally “prevention is better than cure”.


Krytycznie spojrzenie na utrzymanie zdrowia i bioasekurację w intensywnej produkcji trzody chlewnej

 

Systemy intensywnej produkcji trzody chlewnej są niezbędne ze względu na rosnące zapotrzebowanie na wieprzowinę na całym świecie. Poza jednak wyraźnymi korzyściami płynącymi z ich wykorzystania, trzeba pamiętać o ich słabościach i/lub potencjalnym ryzyku wynikającym z ich stosowania. Prof. Maes przedstawi swoje krytyczne spojrzenie na intensywną produkcję trzody chlewnej, ze szczególnym uwzględnieniem utrzymania zdrowia zwierząt, dobrostanu oraz zapewniania wysokiej produkcyjności. Można bowiem powiedzieć, że zwierzęta w intensywnych systemach produkcyjnych są stale na krawędzi. Do utrzymania ich optymalnego stanu zdrowia oraz uzyskania zaplanowanych wyników produkcyjnych konieczne jest optymalne zarządzanie, bioasekuracja oraz żywienia. Jako dodatkowe narzędzie do zwalczania chorób konieczne mogą okazać się szczepienia czy podawanie określonych leków. Podstawową zasadą w tym przypadku jest to, że „zapobieganie jest znacznie lepsze niż leczenie”.