powrót do programuback to agendaZurück zum Programm
WYKŁADOWCY
LECTURERS
NOTE BIO

KRZYSZTOF NIEMCZUK

KRZYSZTOF NIEMCZUK - Polska • Poland • Polen

 

Dr hab. Krzysztof Niemczuk profesor nadzwyczajny urodził się w 1969 r. w Kazimierzu Dolnym. Studia weterynaryjne ukończył na Akademii Rolniczej w Lublinie (dzisiaj Uniwersytet Przyrodniczy) w 1995 r., uzyskując tytuł lekarza weterynarii. W tym samym roku rozpoczął pracę w Zakładzie Chorób Bydła i Owiec Państwowego Instytutu Weterynaryjnego –Państwowego Instytutu Badawczego w Puławach, gdzie w 2002 r. obronił pracę doktorską. W latach 2005 – 2007 uczestniczył w pracach Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności jako ekspert w zakresie zoonoz i czynników zoonotycznych. Od 2007 r. był zastępcą kierownika Zakładu Chorób Bydła i Owiec, jednocześnie pełniąc funkcję kierownika Laboratorium Diagnostyki Serologicznej w PIWet-PIB. Dodatkowo, z upoważnienia dyrektora Instytutu, sprawował funkcję kierownika i nadzorował obszar merytorycznego funkcjonowania nad trzema krajowymi laboratoriami referencyjnymi w zakresie: gorączki Q, chlamydiozy i kampylobakteriozy bydła. 1 sierpnia 2011 roku Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi powołał Krzysztofa Niemczuka na stanowisko Dyrektora Państwowego Instytutu Weterynaryjnego – Państwowego Instytutu Badawczego w Puławach. Dzięki dorobkowi naukowemu oraz rozprawie habilitacyjnej ,,Gorączka Q – analiza porównawcza metod diagnostycznych oraz ocena ryzyka wystąpienia choroby w Polsce”, Krzysztof Niemczuk uzyskał w 2013 r. stopień doktora habilitowanego oraz został mianowany na stanowisko profesora nadzwyczajnego.

Prof. Niemczuk jest autorem lub współautorem publikacji naukowych, koordynatorem krajowych (Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego) i międzynarodowych (program COST, grant EFSA) programów badawczych. Od 2008 r. jest również auditorem Polskiego Centrum Akredytacji, gdzie spełnia swoją druga pasję zawodową związaną z systemami zarządzania, ze szczególnym uwzględnieniem wdrażania i doskonalenia systemu zarządzania w laboratoriach badawczych.


Prof. Krzysztof Niemczuk was born in 1969 in Kazimierz Dolny. In 1995 he graduated veterinary medicine studies at Agricultural University in Lublin (currently Lublin University of Life Sciences). In the same year he began his scientific career in Department of Cattle and Sheep Diseases at National Veterinary Research Institute in Puławy where he defended his PhD thesis in 2002. In years 2005 – 2007 he participated in the work of European Food Safety Agency as an expert in the field of zoonoses and zoonotic factors. From 2007 he became a deputy head of Department of Cattle and Sheep Diseases, concurrently being also the head of the Serological Diagnostics Laboratory in NVRI. Additionally, based on the Head of NVRI decision, he was a manager and technical supervisor of three national reference laboratories in the field of: Q-fever, chlamydiosis and campylobacteriosis in cattle. On 1 August 2011, based on decision of Minister of Agriculture and Rural Development he became the Director of National Veterinary Research Institute in Puławy. In 2013 he obtained a scientific grade of Associate Professor on the basis of his scientific achievements and defended habilitation thesis entitled “Q-fever – comparative analysis of diagnostic methods and the risk assessment of decease occurrence in Poland”.

Prof. Krzysztof Niemczuk is an author and co-author of scientific publications, and a coordinator of national (Ministry of Science and Higher Education) and international (COST, grant EFSA) research projects. From 2008 he is also an auditor of Polish Accreditation Centre, where he realises his second scientific passion connected with management systems, especially focusing on implementation and improvement of management systems in scientific laboratories.

****************************************************************************************

Gorączka Q – epidemiologia i diagnostyka

Gorączka Q jest zoonozą wywoływaną przez Coxiella burnetii. Jest to patogen wykazujący zmienność faz antygenowych w zależności od czego choroba przyjmuje postać ostrą lub przewlekłą. Gorączka Q najczęściej występuje u bydła i małych przeżuwaczy (owce i kozy). Diagnostyka infekcji na podstawie samych objawów klinicznych jest niemożliwa, ponieważ nie są one specyficzne zarówno u ludzi jak i u zwierząt. Badaniami laboratoryjnymi pierwszego rzutu są badania serologiczne (odczyn wiązania dopełniacza (OWD) oraz ELISA). Jednakże, aby potwierdzić ostatecznie czy mamy do czynienia z przypadkiem gorączki Q konieczne jest przeprowadzenie badań molekularnych (PCR). Materiałem przydatnym do takich badań w przypadku, kiedy chcemy potwierdzić infekcję na poziomie stada, jest zbiorcza próbka mleka lub w przypadku diagnostyki indywidualnej sztuki łożysko, wycinki z narządów wewnętrznych od poronionych płodów, wymaz z dróg rodnych lub nasienie. Ogniska choroby w Polsce notowane są od wielu lat, ale w ostatnim czasie obserwowany jest wyraźny wzrost częstości występowania przypadków gorączki Q u bydła. Od dwóch lat w Polsce dostępna jest szczepionka, jednakże wprowadzenie jej do użycia utrudnia wiarygodną diagnostykę gorączki Q z uwagi na brak metod różnicujących przeciwciała poszczepienne od tych występujących w przebiegu naturalnej infekcji.


Q fever- epidemiology and diagnosis

Q fever is zoonosis caused by Coxiella burnetii. It is a pathogen which indicates antigenic phases’ variability based upon acute or chronic form of the disease. Q fever occurs mostly in cattle and small ruminants (sheep and goats). Diagnosis of Q fever based only on clinical signs is impossible. The first laboratory test are serological assays (complement fixation test (CFT) and ELISA). However, the molecular assays (PCR) test is required to confirm definitively Q fever cases. To confirm the infection at the herd level, it is applicable to use milk aggregate sample, and in the case of the individual animal diagnosis, placenta, internal organs samples from aborted fetuses, swabs from reproductive tract or semen, should be used. The outbreaks in Poland are noted for many years but recently a significant increase of Q fever cases in cattle is observed. The vaccine is available in Poland for two years, however its application hinder reliable Q fever diagnosis because of a lack of methods differentiating postvaccinal antibodies from those ones occurring during the natural infection.