powrót do programuback to agendaZurück zum Programm
WYKŁADOWCY
LECTURERS
NOTE BIO

ZYGMUNT PEJSAK

ZYGMUNT PEJSAK - Polska • Poland • Polen

Zygmunt Pejsak, specjalista z zakresu epizootiologii, a zwłaszcza chorób zakaźnych świń, urodził się 17 kwietnia 1948 roku w Tarnowskich Górach. Dyplom lekarza weterynarii uzyskał 1 marca 1972 roku po ukończeniu Wydziału Weterynaryjnego Wyższej Szkoły Rolniczej we Wrocławiu. Stopień doktora nauk weterynaryjnych uzyskał w roku 1977. W roku 1984 miała miejsce pomyślnie zakończona rozprawa habilitacyjna, a w roku 1990 Zygmunt Pejsak uzyskał tytuł profesora.

Profesor dr hab. dr h.c. członek rzeczywisty PAN Zygmunt Pejsak karierę zawodową rozpoczynał jako terenowy lekarz weterynarii, a od roku 1980 związany jest z Państwowym Instytutem Weterynaryjnym w Puławach, gdzie od prawie 30 lat kieruje Zakładem Chorób Świń. Jest wybitnym specjalistą i uznanym autorytetem w Polsce i na świecie. Pełni funkcję eksperta FAO i OIE. Jest jednym z założycieli Europejskiej Szkoły Specjalistów Chorób Świń (European College of Porcine Heath Management - ECPHM). Należy do grona czołowych specjalistów hyopatologii na świecie. Członek Komitetu Ewaluacji Jednostek Naukowych.

W Polsce jest znanym propagatorem osiągnięć wiedzy weterynaryjnej, nie tylko wśród lekarzy weterynarii, ale także wśród hodowców i producentów świń. Opracował oraz wdrożył do produkcji szereg biopreparatów oraz leków powszechnie wykorzystywanych przez lekarzy weterynarii.

Za swoje osiągnięcia otrzymał wiele nagród, w tym nagrodę Prezesa Rady Ministrów, nagrody Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Ministra Rolnictwa.

Profesor Zygmunt Pejsak pełni funkcję Krajowego Kierownika Specjalizacji "Choroby świń" nieprzerwanie od roku 1997.


Zygmunt Pejsak, specialist in epizootiology, especially in swine infectious diseases, was born on 17 of April 1948 in Tarnowskie Góry. He became a doctor of veterinary medicine on 1st of March 1972 at Faculty of Veterinary Medicine of Wrocław Agricultural University. He defended his PhD thesis in 1977. In 1984 he became an Associate Professor, and in 1990 he obtained the full Professor title.

Prof. dr Zygmunt Pejsak, DVM, PhD, DSc, Dr h.c., who is a member of Polish Academy of Sciences, bagan his professional career as field veterinary practitioner in 1972, and from 1980 he has been working in National Veterianry Research Institute in Puławy, where he has been a head of Department of Swine Diseases for over 30 years. He is an outstanding specialist and well recognised authority in Poland and worldwide. He is also a FAO and OIE expert. Prof. Pejsak is one of the founders of European College of Porcine Heath Management - ECPHM. He belongs to the group of leading specialists in hyopathology in the world. He is a member of the Evaluation Committee of Scientific Units.

In Poland he is a well known promoter of veterinary medicine achievements, not only among veterinarians but also among farmers and swine producers. He developed and implemented into production many bioproducts and drugs commonly used by veterinarians.

His achievements have been awarded with many prizes, including Award of Prime Minister, Awards of Minister of Science and Higher Education and Minster of Agriculture.

From 1997 prof. Zygmunt Pejsak is a Head of National Veterinary Specialization in the field of Swine Diseases.

****************************************************************************************

ASF - aktualna sytuacja i zagrożenia

 


 

ASF - the current situation and threats