powrót do programuback to agendaZurück zum Programm
WYKŁADOWCY
LECTURERS
NOTE BIO


MAREK PIRSZTUK

 

MAREK PIRSZTUK - Polska • PolandPolen

 

Marek Pirsztuk - Główny Lekarz Weterynarii

Marek Pirsztuk został powołany na stanowisko Głównego Lekarza Weterynarii  7 lipca 2014 r.

W zawodzie lekarza weterynarii pracuje od 1985 r.: zarówno jako lekarz praktyk, jak i przedstawiciel administracji weterynaryjnej. Był Wojewódzkim i Powiatowym Lekarzem Weterynarii. W czasie reformy administracyjnej kraju był zaangażowany w budowanie nowych struktur Inspekcji Weterynaryjnej.

Aktywnie uczestniczył w działalności samorządu weterynaryjnego. Dwukrotnie pełnił funkcję wiceprezesa w Okręgowej Izbie Lekarsko-Weterynaryjnej oraz funkcję Zastępcy Rzecznika odpowiedzialności zawodowej.

Brał udział w pracach zespołu przy redakcji pierwszego kodeksu etyki zawodowej. Ukończył Wydział Weterynaryjny na Akademii Rolniczej w Lublinie w roku 1985, a w roku 2000 ukończył studia podyplomowe, uzyskując tytuł specjalisty z epizootiologii i administracji weterynaryjnej.

Marek Pirsztuk, urodził się 5 marca 1960 r. Jest żonaty, ma dwóch synów. Lubi literaturę i uprawia różne sporty.


Mr. Marek Pirsztuk - Chief Veterinary Officer of the Republic of Poland

Mr. Marek Pirsztuk was appointed to the position of the Chief Veterinary Officer on 7 July 2014.

As a veterinarian he has worked since 1985: both as a private veterinary practitioner and as a representative of the veterinary administration. He performed the function of a regional as well as a district veterinary officer. During the administrative reform of the country he was actively involved in creation of new Veterinary Inspection structures.

He actively participated in activities of the veterinary local self-government. Twice he was appointed to the function of the Vice-Chairman of the Regional Veterinary Chamber and Deputy Spokesman for professional responsibility. As a part of a team he participated in editorial works on the first professional ethics code.

Mr. Marek Pirsztuk was born on 5th March 1960. He is married with two sons. Mr. Pirsztuk’s interests include literature and various sports activities to name a few.

 

****************************************************************************************

Aktualna sytuacja odnośnie występowania IBR (BHV1) u bydła i ewentualne plany wprowadzenia zwalczania tej choroby na terenie kraju

 

IBR/IPV (BHV-1) występuje wśród pogłowia bydła domowego i wolno żyjącego na całym świecie. Charakterystyczną cechą zakażenia jest tzw. latencja. Objawy kliniczne IBR/IPV bywają zróżnicowane, ale zawsze towarzyszą im określone straty ekonomiczne. Skutkiem występowania IBR/IPV w stadzie może być znaczny spadek wydajności mlecznej, pogorszenie parametrów rozrodu, poronienia, utrudniony odchów cieląt, zaburzenia ze strony układu oddechowego. Choroba powoduje ograniczenia w handlu bydłem, w dystrybucji nasienia i transferze zarodków. W 2012 r. Państwowy Instytut Weterynaryjny – Państwowy Instytut Badawczy w Puławach (PIWet-PIB Puławy) na wniosek Polskiej Federacji Hodowców Bydła i Producentów Mleka (PFHBiPM) przygotował projekt programu uwalniania stad od IBR/IPV. Program wymaga jeszcze dodatkowych korekt i konsultacji, aby w niedługim czasie jako taki mógł funkcjonować.


Current situation with regard to presence of IBR (BHV1) at bovine animals and prospective national disease eradication plan

 

Infectious bovine rhinotracheitis (IBR) is a disease cause by bovine herpesvirus type 1 (BHV-1). BHV-1 can be observed among bovine animals stock and free roaming bovine animals worldwide. A characteristic feature of infection is the so-called latency. IBR/IPV clinical symptoms are diverse, but they are always accompanied by specific economic losses. The effects of presence of IBR in herd may be considerable decrease in milk production, reproduction parameters deterioration, miscarriages, hindered calves rearing, respiratory system dysfunction. The disease causes limitations in bovine animals trade, in semen distribution and embryo transfer. In 2012 the National Veterinary Research Institute – State Research Institute in Puławy (PIWet-PIB Puławy) created a program of releasing herds from IBR/IPV. The program requires a few corrects and consultations to run in nearest time.