powrót do programuback to agendaZurück zum Programm
WYKŁADOWCY
LECTURERS
NOTE BIO

ALEKSANDER SKORACKI

ALEKSANDER SKORACKI - Polska • PolandPolen

 

Dr med. wet. Aleksander Skoracki po ukończeniu studiów na Wydziale Medycyny Weterynaryjnej we Wrocławiu pracował przez pięć lat w lecznicy weterynaryjnej w Książu Wielkopolskim. W roku 1985 wyjechał do Niemiec Zachodnich i przez kilkanaście lat prowadził tam swoją lecznicę. Sprawował między innymi opiekę weterynaryjną nad stadami bydła i trzody chlewnej. Prowadził też nadzór weterynaryjny nad stacją knurów oraz nadzór sanitarno-weterynaryjny w rzeźni świń. Brał czynny udział w niemieckim programie zwalczania choroby Aujeszkyego. Tematem doktoratu, który uzyskał w roku 1996 w Wyższej Szkole Weterynaryjnej w Hanowerze, była ocena zależności między zdrowiem świń w stadzie, a zmianami anatomopatologicznymi stwierdzanymi poubojowo. Jest specjalistą chorób świń. W roku 2002 powrócił do kraju i jako współwłaściciel prowadził nadzór farmaceutyczny nad hurtownią weterynaryjną MEDiVET. Od 2008 roku kontynuuje w Polsce własną działalność pod firmą BASKO, którą założył w 1995 roku w Niemczech, jako BASKO-vet GmbH. Celem firmy, która zajmuje się importem, produkcją oraz dystrybucją produktów i sprzętu weterynaryjnego, jest oferowanie lekarzom weterynarii oraz producentom zwierząt gospodarskich artykułów ułatwiających ich pracę i najlepiej sprawdzających się w praktyce. Od wielu lat, w licznych spotkaniach, warsztatach, prezentacjach filmowych i artykułach, dzieli się z lekarzami weterynarii oraz hodowcami bydła i świń zdobytą wiedzą i doświadczeniem.


Aleksander Skoracki, DVM, PhD after completing Faculty of Veterinary Medicine in Wroclaw (Poland) was working for 5 years in veterinary practice in Książ Wielkopolski. In 1985 he left Poland for Western Germany where he was working in his veterinary practice for several years. Majority of his work was taking care of cattle and swine herds as well as veterinary supervision on boar station and slaughterhouse. He actively participated in German program of Aujeszky disease eradication. In 1996 at Higher Veterinary School in Hannover he defended his PhD thesis focused on relationship between swine health status and anatomopathological lesions identified in slaughterhouses. He is specialist in swine diseases. In 2002 he came back to Poland and being simultaneously one of co-owners he was responsible for pharmaceutical supervision on Veterinary wholesaler MEDiVET. From 2008 he has been managing his own activities in BASKO company, established in 1995 in Germany as BASKO-vet GmbH. The mission of this company, dealing with import, export, production and distribution of veterinary products and equipment, is offering to veterinarians and farmers different products facilitating their every-day work. Since many years during numerous meetings, workshops, presentations and articles he shares his experiences with veterinarians and swine and cattle producers.

****************************************************************************************

Repozycja i fiksacja lewostronnie przemieszczonego trawieńca metodą laparoskopową wg Janowitza w modyfikacji Christiansena

 

Metoda repozycji trawieńca wg Janowitza jest mało inwazyjna, ale wymaga zmiany pozycji zwierzęcia ze stojącej na leżącą - grzbietową. To utrudnienie było inspiracją do modyfikacji metody Janowitza przez Chrystiansena. Chrystiansen opracował specjalny zgłębnik, za pomocą którego poprzez otwór w powłokach brzusznych, w 11 przestrzeni międzyżebrowej wyprowadzał nitki zawleczki fiksującej trawieniec na zewnątrz w okolicy na prawo od linii białej, między pępkiem a mostkiem. Ta modyfikacja pozwala na całkowite wykonanie zabiegu na zwierzęciu stojącym i ogranicza się do dwóch pól operacyjnych po boku jamy brzusznej oraz jednego pola na prawo od linii pośrodkowej, w miejscu wykłucia i fiksacji.


Reposition and fixation of the left side displaced abomasum using the laparoscopic method modified  by Christiansen

The method of abomasum reposition according to Janowitz is little invasive one but requires the change of animal position from standing to dorsal recumbence. This difficulty was for Christiansen the inspiration for Janowitz method modification. Christiansen developed specific instrument (spieker) using which through foramen in abdominal wall in 11 intercostal space he introduced the threads of abdomen fixating cotter guided outside to the site of perforation on the right side of linea alba between sternum and navel. This modification allows execution of whole procedure on standing animal and requires only two operation areas in abdomen wall and one operation area on the right from linea alba in the place of perforation and fixation.